​​​هرکدام از مؤدیانی که حداقل در یکی از دسته‌های زیر قرار بگیرند، می‌توانند مراحل لازم را طبق راهنما انجام دهند:

- اصناف و شرکت‌های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ
- مؤدیانی که تعداد صورتحساب‌های آن‌ها از 1 تا 1,000,000 عدد در ماه است.
- مؤدیانی که موفق به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی نشده‌اند.
- مؤدیانی که شناسه کالا و خدمات دریافت نکرده‌اند.
- مؤدیانی که کارپوشه آن‌ها فعال نیست.
- مؤدیانی که شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن‌ها به پایانه فروشگاهی متصل نیست.
- مؤدیانی که کلید خصوصی و یا عمومی دریافت نکرده‌اند.
- مؤدیانی که موفق به دریافت امضای دیجیتال نشده‌اند.

​راهنما